Pravidla internetového obchodu AROMAFLAV

upřesňující mimo jiné pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím obchodu obsahující nejdůležitější informace o prodávajícím, obchodě a právech spotřebitele

OBSAH

§ 1 Definice

§ 2 Kontakt s prodávajícím

§ 3 Technické požadavky

§ 4 Nakupování v obchodě

§ 5 Platby

§ 6 Plnění objednávky

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

§ 9 Reklamace

§ 10 Osobní údaje

§ 11 Výhrady

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku kromě státních svátků v ČR.

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

Účet - bezplatná funkce Obchodu upravená samostatnými předpisy (služba poskytovaná elektronicky), díky které si každý subjekt využívající Obchod může zřídit v Obchodě individuální účet.

Kupující – jakýkoli subjekt nakupující v Obchodě.

Oprávněný kupující – Kupující, který je Spotřebitelem nebo Oprávněným podnikatelem.

Oprávněný podnikatel - fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesního charakteru.

Předpisy - tyto předpisy.

Prodejna - Internetový obchod AROMAFLAV provozovaný Prodávajícím na adrese https://aromaflav.com.

Prodávající - AROMAFLAV s.r.o. se sídlem na Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 17902118

§ 2 KONTAKTUJTE PRODEJCE

    1. Poštovní adresa: Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

    2. E-mailová adresa: shop@aromaflav.com

    3. Telefon: +48 535559793, +420 776501686

    4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): AROMAFLAV Na Náhonu č.p. 1115/15, Ostrava - Přívoz 702 00

    5. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: AROMAFLAV Na Náhonu č.p. 1115/15, Ostrava - Privoz 702 00

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

    1. Pro správné fungování Obchodu potřebujete:

        · zařízení s přístupem k internetu

        · webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.

    2. Pro zadání objednávky v Obchodě je kromě požadavků uvedených v odst. 1 písm. 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V PRODEJNĚ

    1. Ceny produktů zobrazené v Obchodě jsou celkové ceny za produkt.

    2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky zahrnuje cenu za produkt uvedenou v Obchodě a případně náklady na dodání zboží.

    3. Produkt vybraný k nákupu by měl být přidán do košíku v Obchodě.

    4. Dále si Kupující vybere způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku z možností dostupných v Obchodě a dále uvede údaje nutné k dokončení objednávky.

    5. Objednávka je zadána okamžikem potvrzení jejího obsahu a akceptace Pravidel Kupujícím.

    6. Podání objednávky se rovná uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

    7. Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. zřídit si v něm Účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že při každé případné objednávce uvede své údaje.

§ 5 PAYMENTS

    1. Za provedenou objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:

        A. běžným převodem na bankovní účet prodávajícího;

        b. prostřednictvím platební platformy:

            · PayU;

    2. Pokud zvolíte platbu prostřednictvím platební platformy PayU, subjektem poskytujícím online platební služby je PayU.

    3. Pokud Kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 3 Pracovních dnů od zadání objednávky.

    4. Prodávající informuje, že v případě platebních metod, u kterých se pole pro zadání údajů nutných k provedení platby objeví ihned po zadání objednávky, je platba za objednávku možná až ihned po zadání objednávky.

§ 6 UDĚLENÍ SMLOUVY

    1. Termín dokončení objednávky je uveden v Obchodě a není delší než 7 pracovních dnů.

    2. Pokud Kupující zvolil platbu předem za objednávku, přistoupí Prodávající k objednávce po jejím uhrazení.

    3. V případě, že v rámci jedné objednávky kupující nakoupil produkty s různými dodacími lhůtami, bude objednávka dokončena ve lhůtě přiměřené pro produkt s nejdelším termínem dodání.

    4. Zboží je dodáváno pouze v rámci území Evropské unie.

    5. Produkty zakoupené v Obchodě jsou doručovány prostřednictvím kurýrní společnosti;

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    1. Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu v souladu s § 8 Pravidel do 14 dnů bez udání důvodu.

    2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

        A. ve kterém se přednostní kupující dostal ke zboží nebo ve kterém třetí osoba jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím převzala zboží;

        b. ve kterém se přednostní kupující dostal k poslednímu zboží, šarži nebo části nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím získala do vlastnictví poslední zboží, šarži nebo část, v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví více zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech.

    3. Aby mohl Přednostní kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Nařízení jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

    4. Privilegovaný kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, ale není to povinné.

    5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal přednostnímu kupujícímu informaci o uplatnění jeho práva na odstoupení od smlouvy.

    DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající přednostnímu kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z kupujícím preferovaného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí přednostního kupujícího odstoupit od smlouvy.

    7. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které byly použity Preferovaným kupujícím v původní transakci, pokud Preferovaný kupující nebude souhlasit s jiným řešením, v každém případě nebudou Preferovanému kupujícímu v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.

    8. Pokud Prodávající nenabídl, že si zboží od Preferovaného kupujícího vyzvedne sám, může zadržet náhradu až do obdržení zboží nebo do doby, než mu bude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

    9. Prodávající požaduje vrácení zboží na adresu: AROMAFLAV Na Náhonu č.p. 1115/15, Ostrava - Přívoz 702 00 neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy přednostní kupující informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud přednostní kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.

    10. Přímé náklady na vrácení zboží nese přednostní kupující.

    11. Preferovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

    12. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou cestou prostřednictvím pošty, nese přednostní kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Preferovaný kupující informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.

§ 8 VÝJIMKY PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 Nařízení se nevztahuje na smlouvu:

        A. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace Přednostního kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

        b. ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

        C. ve kterém je předmětem služby zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;

        d. ve kterém je předmětem služby zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelně spojeno s jiným zbožím;

        E. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;

        F. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

        G. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá prodávající kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 9 REKLAMACE

OBECNÁ USTANOVENÍ

    1. Prodávající odpovídá přednostnímu kupujícímu za soulad služby se smlouvou stanovený obecně závaznými právními předpisy, včetně zejména ustanovení zákona o právech spotřebitele.

    2. Prodávající žádá o uplatnění reklamací na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Řádu.

    3. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho podmínky jsou k dispozici v Obchodě.

    4. Stížnosti týkající se provozu Obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.

    5. Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.

II PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

    A. Zboží

        1. V případě nesouladu zboží se smlouvou má přednostní kupující možnost uplatnit práva stanovená zákonem o právech spotřebitele.

        2. Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou existující v době jeho dodání a odhalený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není datum spotřeby zboží určené prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem delší.

        3. V souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitele může přednostní kupující v každém případě požadovat:

            A. výměna zboží,

            b. oprava zboží.

        4. Kromě toho může přednostní kupující učinit prohlášení o:

            A. snížení ceny,

            b. odstoupení od smlouvy

        v situaci, kdy:

            · Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou;

            · prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou;

            · nesoulad zboží se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;

            · nesoulad zboží se smlouvou je natolik významný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření;

            · z prohlášení či okolností prodávajícího je zřejmé, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.

        5. V případě zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, by měl přednostní kupující dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající odebírá zboží od přednostního kupujícího na vlastní náklady.

        6. Privilegovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný.

        7. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v této části (týkající se zboží) přednostní kupující neprodleně vrátí zboží prodávajícímu na jeho náklady, a to na adresu AROMAFLAV Na Náhonu č.p. 1115/15, Ostrava - Přívoz 702 00. Prodávající vrátí cenu přednostnímu kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

        8. Prodávající vrátí Oprávněnému kupujícímu dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Oprávněného kupujícího o snížení ceny.

    B. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků

        1. Pokud reklamační řád nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel mimo jiné využít: S:

            A. mediace vedená obchodní inspekcí, na kterou je třeba se obrátit s žádostí o zprostředkování.

            b. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Obchodní inspekci, kterému je třeba podat návrh na projednání věci u rozhodčího soudu.

            C. pomoc ombudsmana spotřebitelů;

            d. online platforma ODR dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III JINÍ KUPUJÍCÍ NEŽ PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

    1. Pro vyloučení pochybností prodávající upozorňuje, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu jinému, než je přednostní kupující, související s reklamací, se řídí ustanoveními místního práva.

§ 10 OSOBNÍ DATA

    1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů - "GDPR".

    2. Účelem zpracování údajů kupujícího ze strany prodávajícího, poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v Obchodě, je vyřizování objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:

        smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího směřující k jejímu uzavření,

        právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím a

        oprávněný zájem prodávajícího na zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli nároků.

    3. Poskytnutí údajů Kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření smlouvy v Obchodě.

    4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovávány do:

        A. smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím přestává platit;

        b. na prodávajícího se již nebude vztahovat zákonná povinnost zpracovávat údaje kupujícího;

        C. zanikne možnost uplatňovat nároky Kupujícího nebo Prodávajícího související se smlouvou uzavřenou Obchodem;

        d. námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem prodávajícího

    – podle toho, co je v daném případě použitelné a co nejnovější.

    5. Kupující má právo požadovat:

        A. přístup k vašim osobním údajům,

        b. jejich náprava,

        C. odstranění,

        d. omezení zpracování,

        E. předávání údajů jinému správci

        a také zákon:

        F. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

    6. Kupující by měl za účelem uplatnění svých práv kontaktovat prodávajícího s využitím údajů z § 2 Nařízení.

    7. Pokud se kupující domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

    1. Kupujícímu je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

    2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Pravidel. Smlouva se uzavírá na dobu a za účelem plnění objednávky.

    3. Dohody uzavřené na základě Řádu se uzavírají v angličtině.

    4. V případě možného sporu s Kupujícím, který není privilegovaným Kupujícím, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

    5. Jakákoli odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, který není privilegovaným kupujícím, je v mezích povolených zákonem vyloučena.

Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Spotřebitel nebo Oprávněný podnikatel může, ale nemusí použít:

ŠABLONA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

AROMAFLAV s.r.o. 

Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

adresa e-mail: shop@aromaflav.com

- Já/my(*) ..................................................................... tímto oznamuji své/naše odstoupení od smlouvy o prodeji tohoto zboží (*) / o poskytnutí následující služby (*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Datum uzavření smlouvy(*)/účtenka(*)

..............................................................................................................................................................................

- Jméno a příjmení Spotřebitele / Preferovaného podnikatele:

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů) / preferovaného podnikatele (podnikatelů):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) / preferovaného podnikatele (podnikatelů)

(pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)

Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.